2016-01-05

Informacje o przedszkolu

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 57

IM. KRASNALA HAŁABAŁY

UL.PIASTÓW  13

40 – 866 KATOWICE

Tel : 0 32  254  24  92

Fax : 0 32  254  52  75

e-mail : mp57@wp.pl

strona : www.przedszkole57.pl

 

NIP :634-22-89-082

REGON : 270554522

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA : mgr Melania Sobota

LOKALIZACJA:

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Tysiąclecie Dolne .

ORGANIZACJA:

Godziny pracy przedszkola: 06:30 – 17:00
Liczba miejsc w przedszkolu: 100 - 125
Liczba grup:4-5
Liczba dzieci w grupie: 25

Zajęcia dodatkowe:
-  zajęcia z logopedą
- zajęcia z psychologiem
- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - korekta wad postawy
- jęz. angielski
- zajęcia rytmiczno-muzyczne
- religia

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI:

·          AKT POWOŁANIA z dniem 01 września 1992r.( zakład budżetowy )

·          AKT ZAŁOŻYCIELSKI  z mocą od dnia 01 stycznia 2000r. ( jednostka budżetowa )

·          TRWAŁY ZARZĄD:

 

Mocą Uchwały Nr 771/99 Zarządu Miasta z  dnia 3 grudnia 1999 roku oddano w trwały zarząd Miejskiemu Przedszkolu Nr 57  nieruchomość gruntową wraz z budynkiem  celem wykonywania  przez w/w zadań statutowych, czyli prowadzenia działalności oświatowo – wychowawczej.

Zgodnie z powyższym przedszkole  na terenie stanowiącym działkę nr 82 zapisaną w księdze wieczystej KW 13619, na której znajduje się jednokondygnacyjny budynek, wobec dzieci od 3 do 6 roku życia pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, realizując wobec nich wybrane programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole korzysta z nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, zapewniając dzieciom i pracownikom warunki bezpieczeństwa i higieny.

·          PEŁNOMOCNICTWO DYREKTORA z dnia 07 sierpnia 2003r.

·          USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R.

·          STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 57


Organ prowadzący: Miasto Katowice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
Organy przedszkola:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się